Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. ám
1. tối, mờ, không rõ, không tỏ
2. thẫm, sẫm màu
3. ngầm, âm thầm, bí mật, mờ ám
4. nhật thực, nguyệt thực
5. đóng cửa
Số nét: 13. Loại: Phồn thể, giản thể. Bộ: 日 (nhật)


2. âm
bóng tối, âm
Số nét: 13. Loại: Phồn thể, giản thể. Bộ: 日 (nhật)