Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bà Lụa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Quần đảo phía tây nam tỉnh Kiên Giang, gồm 34 đảo lớn nhỏ trên vùng biển rộng 70km2. Diện tích các đảo khoảng 5km2. Cấu tạo bằng đá trầm tích Cổ sinh hạ trung. Lớn nhất là Hòn Heo có đỉnh cao 102m, hòn Re Lớn đỉnh cao nhất 124m. Rừng nhiệt đới thường xanh, hiện còn cây gỗ quý. Số dân trên 800 người ở trên 14 đảo, tập trung nhiều nhất trên các đảo Hòn Heo, Re Lớn; Đội Trưởng, Sơn Tế, Nhum Bà, Nhum ông, Nhum Tròn, v.v. hợp thành xã Sơn Hải, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Related search result for "Bà Lụa"
Comments and discussion on the word "Bà Lụa"