Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bùi Sĩ Tiêm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1690, Kinh Lũ, Đông Quang - nay là Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình - 1733) Năm 1715 đỗ Đình Nguyên hoàng giáp, làm quan ở Sơn Tây, Thái Nguyên rồi về triều, giữ chức Thái thường Tự Khanh (1730). ông đã dâng chúa Trịnh một chương trình cải cách quốc gia nhưng bị chúa Trịnh bác bỏ và cách chức đuổi về. ông mở trường dạy học cho đến khi mất. Năm 1743, đời Cảnh Hưng, được triều đình truy tặng hàm Tham chính
Related search result for "Bùi Sĩ Tiêm"
Comments and discussion on the word "Bùi Sĩ Tiêm"