Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bầu Nhan Uyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bầu nước của Nhan Uyên, nói cảnh nghèo mà vẫn vui việc học
  • Sử ký: Nhan Uyên tức Nhan Hồi, tự Tử Uyên, người nước Lỗ thời Xuân thu, học trò giỏi của Khổng Tử, rất ham học, được xếp vào bậc đại hiền. ông sống trong cảnh nghèo mà vẫn vui đường học đạo, ông được Khổng Tử khen: "Hiền tai ! Hồi giã ! nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân bất kham kỳ ưu, hồi giã bất cải kỳ lạc. Hiền tai hồi giã" (Hiền thay là anh Nhan Hồi ! một giỏ cơm, một bầu nước, ở nơi ngõ hẹp. Người ta không kham nỗi cảnh nghèo hèn mà lo buồn còn Nhan Hồi thì không thay đổi điều vui của mình. Hiền thay là anh Nhan Hồi). ông chết sớm lúc chỉ mới 32 tuổi. (Trọng ni đệ tử liệt truyện)
  • Sau đến đời Tấn, Tô Thiểu chết đi rồi lại hồi tỉnh, người em là Tiết hỏi chuyện dưói đất thì Thiểu nói: "Hai ông Nhan Hồi và Bố thượng được làm chức Tu Văn Lang ở dưới đất." (Văn Uyển)
  • Quốc âm thi tập:
  • Nhan Uyên nước chứa bầu còn nguyệt
  • Đỗ Phủ thi nên có bút thần. Bạch Vân Quốc âm thi tập:
  • Kìa ai đủng đỉnh trong làng Hạnh
  • Cơm một giỏ, nước một bầu. Lục Vân Tiên:
  • Quản bao thân trẻ dãi dầu
  • Mang đai Tử Lộ, quảy bầu Nhan Uyên
Related search result for "Bầu Nhan Uyên"
Comments and discussion on the word "Bầu Nhan Uyên"