Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nghiêm Nhan
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tướng thời Tam Quốc
  • Thông Chí: Lưư Chương sai Nghiêm Nhan giữ 3 quận. Trương Phi đánh bắt được ông. Trương Phi quát hỏi: "Đại quân ta đến sao lại không hàng mà dám đánh chống lại ?" Ngiêm Nhan nói: "ở 3 quân ta đây chỉ có tướng thà chịu mất đầu chứ không có hạng tướng đầu hàng." Trương Phi nỗi giận quát tả hữu lôi ra chém. Nghiêm Nhan sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói: "Chém đầu thì chém, sao lại nổi nóng thế." Trương Phi nghe nói liền tha Nghiêm Nhan và cho ông làm tân khách
Related search result for "Nghiêm Nhan"
Comments and discussion on the word "Nghiêm Nhan"