Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chiêm Hoá
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây bắc tỉnh Tuyên Quang. Diện tích 1387,62km2. Số dân 113.133 (1997), gồm các dân tộc: Tày, Kinh, Nùng, Dao, v.v.. Địa hình chủ yếu là đồi núi thuộc sườn tây cánh cung sông Gâm. Sông Gâm chảy qua giữa huyện từ phía bắc xuống phía nam, bên phải có phụ lưu Ngòi Quẵng từ phía tây bắc chảy xuống. Trước 1975 huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang, thuộc tỉnh Hà Tuyên (1975-91), từ 20-7-1991 trở lại tỉnh Tuyên Quang, gồm 1 thị trấn Vĩnh Lộc, 28 xã
Related search result for "Chiêm Hoá"
Comments and discussion on the word "Chiêm Hoá"