Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chung tư trập trập
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên một bài thơ trong Kinh thi chúc tụng cảnh con đàn cháu đống. Chung tư là tên một loài châu chấu mỗi lần đẻ rất nhiều, trứng nở thành châu chấu con. Lời tự nói: "thơ Chung tư là thơ chúc tụng các bà hậu phi con cháu đông đúc, là nói các bà như loài châu chấu (chung tư), không lòng ghen ghét nên con cháu đông đúc vậy
Related search result for "Chung tư trập trập"
Comments and discussion on the word "Chung tư trập trập"