Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hang trống còn vời tiếng chân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do chữ "Không cốc túc âm" (Hang trống có tiếng chân người đi) là nói điều may hiếm có, nỗi vui mừng tất nhiên của hạng người đồng điệu
  • Trang Tử: Phù đào hư không giả.
  • Văn chân túc âm củng nhiên nhi hỉ hỹ. (Phàm người chạy trốn vào chổ trống không, nghe có tiếng chân người đi thì tất vui vậy)
  • Thơ Hoàng Đình Kiên: Biệt hậu ký thi năng ủy ngã
  • Tự đào không cốc thính nhân thanh. (Xa nhau thơ gửi đến an ủi được tôi, như trốn vào hang trống nghe có tiếng người)
Related search result for "Hang trống còn vời tiếng chân"
Comments and discussion on the word "Hang trống còn vời tiếng chân"