Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
hang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. 1 Khoảng trống sâu tự nhiên hay được đào vào trong lòng đất. Hang đá. Hang cua. Chuột đào hang. 2 Chỗ rỗng trong mô cơ thể động vật, do hiện tượng tế bào bị hoại tử tạo ra. Lao phổi đã thành hang.
Comments and discussion on the word "hang"