Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Mai Thúc Loan
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ( - Quí hợi 723)
  • Anh hùng dân tộc chống cuộc đô hộ nhà Đường, tự lập xưng đế. Vì tướng mạo ông đen sạm, nên đương thời gọi là Mai Hắc đế. Người xã Mai Phụ, huyện Thiên Lộc, phường Đức Thọ, tỉnh Hà Tỉnh
  • Năm Nhâm tuất 722, ông cùng con là Mai Thúc Huy dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân nhà Đường, chiếm phủ thành, tự lập làm vua. Ông sai con là Mai Thúc Huy vận động ngoại giao liên kết với nước Lâm ấp (Chiêm Thành) và Chân Lạp (Campuchia) để gây thanh thế với lân bang
  • Ông giữ vùng hiểm yếu Sa Nam (Nam Đàn) làm căn cứ chính, đóng bản doanh ở núi Vệ, dựng điện phủ đặt tên là Vạn An. Quan đô hộ nhà Đường xin binh tiếp cưú, vua Đường Huyền tông cử Nội thị tả giám môn vệ tướng quân là Dương Tư Húc đem quân sang đàn áp. Trước sức tiến công của địch, thế cô,Mai Thúc Loan rút quân chạy ve đóng giữ ở núi Vệ, chẳng bao lâu ông bị bệnh mất vào năm Quí hợi 723. Nay ở núi Vệ, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cũ còn di tích cổ thành của Mai Hắc đế, và ở xã Hương Lâm, huyện Nam Đàn có đền thờ Mai Hắc đế và Mai Thúc Huy. Về sau, các triều đại nối tiếp vẫn truy phong và liệt thờ cha con ông nơi miếu Lịch đại đế vương
Related search result for "Mai Thúc Loan"
Comments and discussion on the word "Mai Thúc Loan"