Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
misérable
Jump to user comments
tính từ
 • khốn khổ
  • Famille misérable
   gia đình khốn khổ
 • thảm hại, thảm thương
  • Fin misérable
   cái chết thảm thương
 • tồi, tồi tàn, nhỏ nhặt
  • Vêtements misérables
   quần áo tồi tàn
  • Somme misérable
   số tiền ít ỏi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đáng khinh
  • Il faut être misérable pour agir ainsi
   phải đáng khinh lắm mới hành động như vậy
danh từ
 • người khốn khổ
 • kẻ đáng thương
 • (từ cũ, nghĩa cũ) kẻ đáng khinh, đồ khốn nạn
Related search result for "misérable"
Comments and discussion on the word "misérable"