Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngũ Sắc chi bút
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bút 5 màu, gồm: Hắc (đen), Bạch (trắng), Hoàng (vàng), Thanh (xanh), Hồng (đỏ)
  • Do tích Giang Yêm nằm mộng thấy có người cho cây bút 5 màu. Từ đó, văn chương thường dùng tích này
Related search result for "Ngũ Sắc chi bút"
Comments and discussion on the word "Ngũ Sắc chi bút"