Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nhữ Đình Toản
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1701 - Hoạch Trạch, Đường Yên, Cẩm Bình, Hải Dương - 1773)Đỗ tiến sĩ năm 1736. Đại thần thời Lê Trịnh.Có công trong đánh dẹp phong trào nông dân Ninh Xá, Hải Dương (1740).Thượng thư bộ Binh, giữ chức Tham tụng trong phủ chúa nhiều năm
Related search result for "Nhữ Đình Toản"
Comments and discussion on the word "Nhữ Đình Toản"