Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Quốc Toản
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1267-1285) Danh tướng trẻ tuổi thời Trần, tước Hoài Văn Hầu thuộc tôn thất nhà Trần. 1282 khi mới 15 tuổi, không được dự hội nghị Bình Than, Trần Quốc Toản trở về Võ Ninh tựồ chiêu tập gia nô, thân thuộc lập thành đội quân dưới cờ "Phá cường địch, báo hoàng ân". 1285 đội quân của Trần Quốc Toản tham gia đánh thắng quân Nguyên ở Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Như Nguyệt (sông Cầu). Hi sinh trong trận chặn quân Thoát Hoan rút chạy ở sông Như Nguyệt. Thương tiếc Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông làm bài văn tế và truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương
Related search result for "Trần Quốc Toản"
Comments and discussion on the word "Trần Quốc Toản"