Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Phí Trường Phòng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người đất Nhữ Nam đời Đông Hán, từng làm chức quan coi chợ. Trong chợ có quán ông lão bán thuốc, đầu quán treo một cái bầu và khi chợ tan thì ông ta chui vào trong cái bầu ấy. Người trong chợ không ai biết cả, duy có Phí Trường Phòng trên lầu cao nhìn thấy, lấy làm lạ bèn tìm đến quán ông lão. ông lão biết ý dặn Phòng đến, ông lão mời Phòng vào trong bầu, thấy trong đó có ngọc đường tráng lệ, có rượu ngọt, đồ nhắm. Hai người cùng đánh chén say sưa. (Hậu Hán Thư, Phí Trường Phòng truyện)
  • Phí Trường Phòng theo thầy vào rừng sâu học đạo, không học được bèn xin từ tạ ra về. Thầy trao cho Phòng chiếc gậy trúc bảo cưỡi lên mây mà về, trong chốc lát Phòng đã đến nhà
  • Xem Ngày tháng trong bầu
Related search result for "Phí Trường Phòng"
Comments and discussion on the word "Phí Trường Phòng"