Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quan Hầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tức Quan Vân Trường
  • Thông Chí: Quan Hầu tên Vũ, tự Trường Sinh, sau đổi tên Vân Trường, người đời Tam Quốc thích đọc kinh Xuân Thu, cùng Lưu Bị và Trương Phi kết nghĩa anh em mưu việc phục hưng nhà Hán. Quan Vũ giữ thành Hạ Bì, Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại, chạy sang nương nhờ Viên Thiệu còn Quan Vũ bị Tào Tháo bắt giữ. Tháo phong Vũ làm Thiên Tướng quân, tước Hán Thọ Đình Hầu và rất hậu đãi nhưng Quan Vũ không đổi lòng, ngày đêm lo thăm dò tin tức để tìm về với Lưu Bị và khi đã biết tin Lưu Bị, Vũ trả lại tất cả vàng ngọc châu báu cùng ấn Hán Thọ Đình Hầu để trở về với Lưu Bị. Lưu Bị khi đã lấy lại được đất Giang Nam bèn cử Quan Vũ giữ thành Tương Dương, đến khi chiếm được ích Châu bèn cử Vũ làm Tiền Tướn quân. Vũ đánh bại Tào Nhân, uy danh lừng lẫy một thời. Về sau, Tôn Quyền dùng kế của Lã Mông ph1 được Kinh Châu. Quan Vũ cùng con là Quan Bình bị khốn ở Mạch Thành vào năm Kiến An thứ 24 (Năm 219)
  • Xem Núi đất ba lời
Related search result for "Quan Hầu"
Comments and discussion on the word "Quan Hầu"