Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quan hà Bách nhị
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đất Quan Trung nước Tần xưa 4 bên núi non vây bọc, thông với các nước khác chỉ qua mấy cửa ải (Hàm Cốc quan, Vũ quan...), địa thế rất hiểm trở
  • Sử ký của Tư Mã Thiên có nói với địa thế ấy nước Tần chỉ cần 2 vạn quân là đủ chống chọi với trăm vạn quân chư hầu
  • Chữ Bách Nhị là lấy từ đây, nghĩa là 2 vạn địch trăm vạn
  • Xem Bách Nhị
Related search result for "Quan hà Bách nhị"
Comments and discussion on the word "Quan hà Bách nhị"