Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quang Võ ngờ lão tướng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Hán sử: Đời Đông Hán, Mã Viện sang tấn cướp nước ta hay ăn món ý Dĩ, khi về chở theo một xe ý Dĩ. Sau khi Viện mất, có người dâng thư lên vua Hán, nói dèm, bảo xe ấy chở những ngọc Minh châu và da Văn Tê. Vua Hán tin là thực, bừng bừng nổi giận
Related search result for "Quang Võ ngờ lão tướng"
Comments and discussion on the word "Quang Võ ngờ lão tướng"