Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bùi Đắc Tuyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (? Bình Phú, Tây Sơn, Bình Định - 1795) Triều thần Tây Sơn. Sau khi Quang Trung mất, vốn là cậu của Quang Toản nên được giữ chức thái sư. Năm 1795, do những mâu thuẫn trong triều Quang Toản, bị Vũ Văn Dũng giết
Related search result for "Bùi Đắc Tuyên"
Comments and discussion on the word "Bùi Đắc Tuyên"