Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
refroidir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm lạnh, làm nguội
  • Refroidir un bouillon
   làm nguội nước dùng
  • refroidir l'enthousiasme
   làm nguội nhiệt tình
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) giết chết
nội động từ
 • lạnh đi, nguôi đi
  • Plat qui refroidit
   món ăn nguội đi
Related search result for "refroidir"
Comments and discussion on the word "refroidir"