Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sử Hi Nhan
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (? - Ngọc Sơn, Can Lộc, Hà Tĩnh - 1421) Nhà sử học nổi tiếng cuối thời Trần. Đỗ trạng nguyên thời Trần Duệ Tông (1373-1379), làm quan đến chức hành khiển. Truyền rằng, là tác giả bộ Đại Việt sử lược do đó được vua ban là họ Sử. Về văn học, ông để lại bài phú Trảm xà kiếm. Con là Sử Đức Huy, đỗ tiến sĩ cuối đời Trần, làm quan nhà Lê
Related search result for "Sử Hi Nhan"
Comments and discussion on the word "Sử Hi Nhan"