Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tam Bố
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mỏ sét bentonit thuộc huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng. Sét bentonit được khai thác làm dung dịch khoan, chất tẩy màu. Trữ lượng khoảng 3 triệu tấn
  • (xã) h. Di Linh, t. Lâm Đồng
Related search result for "Tam Bố"
Comments and discussion on the word "Tam Bố"