Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trương Hán Siêu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (? - Phúc Thành, Yên Ninh, Trường Yên - nay thuộc Nam Hà - 1354) Tự Thăng Phủ, hiệu Đôn Tẩu. Là thuộc hạ của Trần Quốc Tuấn, ít nhiều có dự phần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai và thứ ba. Từng giữ nhiều chức quan quan trọng. Tác giả Bạch Đằng giang phú, đồng tác giả bộ Hình luật thư, Hoàng triều đại điển. Khi mất được truy tặng chức thái phó
Related search result for "Trương Hán Siêu"
Comments and discussion on the word "Trương Hán Siêu"