Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
siêu thoát
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1. t. Vượt ra ngoài tục lệ thường. 2. đg. Nh. Siêu độ.
Related search result for "siêu thoát"
Comments and discussion on the word "siêu thoát"