Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Tung
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1230-1291) Hiệu là Tuệ Trung Thượng sĩ, con trai của Trần Liễu và là anh ruột của Trần Hưng Đạo. Tham gia các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Sau chiến thắng, Trần Tung được bổ chức Tiết độ sứ Thái Bình
Related search result for "Trần Tung"
Comments and discussion on the word "Trần Tung"