Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Võ Duy Nghi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1745-1801)
  • Danh tướng thời Nguyễn sơ, sinh năm 1745 tại Phú Vang, Thừa Thiên, tử trận ngày 27-02-1801 tại Thị Nại
  • Thời tuổi trẻ của ông đầu quân, thiện chiến về thủy quân. Đời Chúa Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777) ông chỉ huy các đội thủy quân. Khi nghĩa quân Tây Sơn đánh mạnh, Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định, ông vẫn ở lại chống đỡ ít lâu, cuối cùng với cai đội Tô Văn Đoài rút quân vào Nam. Sau khi Nguyễn Phúc Thuần bị Tây Sơn giết, ông theo giúp Nguyễn ánh. Năm 1772, ông làm Cai cơ Trung quân. Năm 1784, thua to ở trận Rạch Gầm, Nguyễn ánh chạy sang Băng Cốc, ông cũng chạy theo. Năm 1788, Nguyễn ánh lấy lại được Gia Định, ông được phong Khâm sai thuộc Cai cơ
  • Các năm 1793, 1799, ông ra đánh Qui Nhơn, đến năm 1801 ông cùng Lê Văn Duyệt đem thủy quân đột kích thủy trại của Tây Sơn ở cửa bể Thị Nại. Cuộc tập kích có kết quả, nhưng trong đêm 27-02-1801 ông chết tại trận. Nguyễn ánh đưa thi hài ông về chôn ở Gia Định, truy phong là Tá mạng công thần, Thượng trụ quốc, Thiếu bảo quận công. Ngày nay, tại Phú Nhuận, TP. HCM còn miếu thờ ông xây từ năm 1860
Related search result for "Võ Duy Nghi"
Comments and discussion on the word "Võ Duy Nghi"