Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vieillesse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự già, tuổi già
  • Mourir de vieillesse
   chết già
 • lớp người già
  • Aide à la vieillesse
   sự giúp đỡ lớp người già
 • sự cũ kỹ, sự lâu đời
  • La vieillesse d'un château
   sự lâu đời của một lâu đài
  • bâton de vieillesse
   xem bâton
Related words
Related search result for "vieillesse"
Comments and discussion on the word "vieillesse"