Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aîné
Jump to user comments
tính từ
 • cả, trưởng
  • Branche aînée
   ngành trưởng
  • C'est mon fils aîné/ma soeur aînée
   đó là con trai trưởng của tôi/chị cả của tôi
danh từ
 • anh cả, chị cả
 • người hơn tuổi, đàn anh, đàn chị
  • Elle doit être mon aînée de deux ou trois ans
   chị ta phải hơn tôi hai hoặc ba tuổi
  • nos aînés
   cha ông của chúng ta, tổ tiên của chúng ta
Related search result for "aîné"
Comments and discussion on the word "aîné"