Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
abashed
Jump to user comments
Adjective
  • cảm thấy/ bị làm cho lúng túng, bối rối, luống cuống
    • I felt abashed at his extravagant praise.
      Tôi đã cảm thấy bối rối trước sự tán dương quá mức của anh ta.
Related words
Related search result for "abashed"
Comments and discussion on the word "abashed"