Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
aberrancy
/æ'berəns/ Cách viết khác : (aberrancy) /æ'berənsi/
Jump to user comments
danh từ
  • sự lầm lạc
  • (sinh vật học) sự khác thường
Related words
Related search result for "aberrancy"
Comments and discussion on the word "aberrancy"