Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
abeyance
/ə'beiəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đọng lại
  • work in abeyance
   công việc còn đọng lại
 • sự đình chỉ, sự hoãn lại, sự tạm thời không áp dụng (đạo luật...)
  • to be in abeyance; to fall into abeyance
   bị đình chỉ, bị hoãn lại, tạm thời không được áp dụng
 • (pháp lý) tình trạng tạm thời không có người nhận; tình trạng tạm thời vô chủ
  • lands in abeyance
   đất vô thừa nhận, đất vô chủ
 • tình trạng trống, tình trạng khuyết (một chức vị)
Related search result for "abeyance"
Comments and discussion on the word "abeyance"