Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
absorption
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự hút, sự hấp thu
  • L'absorption de l'eau par le sable
   sự hút nước của cát.
  • Absorption thermale
   sự hấp thu nhiệt
  • Absorption spectrale
   sự hấp thu quang phổ
  • Absorption des bruits
   sự hấp thu tiếng ồn
  • Absorption par résonance
   sự hấp thu bằng cộng hưởng
 • sự ăn, sự uống
  • L'absorption des boissons alcooliques
   sự uống rượu.
 • sự nhập vào, sự hòa lẫn
  • L'absorption des voeux individuels dans les aspirations collectives
   sự hòa ước vọng cá nhân vào khát vọng của tập thể
 • (hiếm) sự mải mê
  • L'absorption dans le travail
   sự mải mê làm việc.
Related search result for "absorption"
Comments and discussion on the word "absorption"