Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
accouchement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự ở cữ, sự đẻ
  • Accouchement laborieux
   sự đẻ khó
  • Accouchement sans douleur
   sự đẻ không đau
  • Douleurs de l'accouchement
   sự đau đẻ
  • Accouchement avant terme
   sự đẻ non
 • sự đỡ đẻ
  • Ce médecin a fait des centaines d'accouchements
   vị thầy thuốc này từng đỡ đẻ hàng trăm ca
 • (bóng) sự đẻ ra (một tác phẩm...).
Related search result for "accouchement"
Comments and discussion on the word "accouchement"