Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
accursed
/ə'kə:sid/ Cách viết khác : (accurst) /ə'kə:st/
Jump to user comments
tính từ
  • đáng nguyền rủa, đáng ghét, ghê tởm
  • xấu số, phận rủi, phận hẩm hiu
  • phiền toái, khó chịu
Related words
Related search result for "accursed"
Comments and discussion on the word "accursed"