Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
achieve
/ə'tʃi:v/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đạt được, giành được
  • to achieve one's purpose (aim)
   đạt mục đích
  • to achieve good results
   đạt được những kết quả tốt
  • to achieve national independence
   giành độc lập dân tộc
  • to achieve great victories
   giành được những chiến thắng lớn
 • hoàn thành, thực hiện
  • to achieve a great work
   hoàn thành một công trình lớn
  • to achieve one's task
   hoàn thành nhiệm vụ
Related words
Comments and discussion on the word "achieve"