Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reach
/ri:tʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chìa ra, sự trải ra
 • sự với (tay); tầm với
  • out of (beyond) reach
   ngoài tầm với, quá xa không với tới được
  • within reach of
   trong tầm tay, ở gần với tới được
  • within easy reach of the station
   ở gần nhà ga
 • (thể dục,thể thao) tầm duỗi tay (để đấm đối phương...)
 • (nghĩa bóng) tầm hiểu biết, trình độ, khả năng; phạm vi hoạt động
  • within someone's reach
   vừa trình độ ai
  • beyond someone's reach
   quá sức ai
 • khoảng rộng, dài rộng (đất...)
  • a reach of land
   một dải đất rộng
 • khúc sông (trông thấy được giữa hai chỗ ngoặt)
 • (hàng hải) đường chạy vát (của thuyền)
ngoại động từ
 • (+ out) chìa ra, đưa (tay) ra
  • to reach out one's hand
   chìa tay ra
  • trees reach out their branches
   cây chìa cành ra
 • với tay, với lấy
  • to reach the ceiling
   với tới trần nhà
  • to reach down one's hat
   với lấy cái mũ xuống
  • reach me the dictionary, will you?
   anh làm ơn với giùm tôi cuốn từ điển
 • đến, tới, đi đến
  • your letter reached me yesterday
   thư anh đến tôi hôm qua
  • to reach an agreement
   đi đến một sự thoả thuận
  • to reach the age of sixty
   đến tuổi sáu mươi
 • có thể thấu tới, có thể ảnh hưởng đến
  • to reach someone's conscience
   thấu đến lương tâm ai
nội động từ
 • trải ra tới, chạy dài tới
  • the garden reaches the rives
   khu vườn chạy dài đến tận con sông
 • với tay, với lấy
  • to reach out for something
   với lấy cái gì
 • đến, tới
  • as far as the eyes can reach
   xa tít, xa tới nơi tầm mắt có thể nhìn tới được
  • to reach to the bottom
   xuống tận đáy
  • the memory reaches back over many years
   ký ức nhớ lại được những năm xa xưa
Related search result for "reach"
Comments and discussion on the word "reach"