Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
actinometer
/,ækti'nɔmitə/
Jump to user comments
danh từ
  • (vật lý) cái đo nhật xạ
  • (vật lý), (hoá học) cái đo quang hoá
Related search result for "actinometer"
Comments and discussion on the word "actinometer"