Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
admission
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thu nhận, sự thu nạp; sự được nhận vào, sự gia nhập
  • J'ai envoyé au président du club ma demande d'admission
   tôi đã gửi đơn xin gia nhập đến ông chủ nhiệm câu lạc bộ
  • L'admission d'une idée
   sự thu nhận một ý tưởng
  • Concours d'admission
   kỳ thi tuyển sinh
 • (thương nghiệp) sự cho nhập (hàng hóa)
  • Admission temporaire
   sự tạm cho nhập (hàng hóa) để tái xuất
 • (kỹ thuật) sự nạp (hơi)
  • Régler l'admission de la vapeur
   điều chỉnh sự nạp hơi
  • Soupape d'admission
   xú báp nạp
Related search result for "admission"
Comments and discussion on the word "admission"