Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
admission
/əd'miʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhận vào, sự thu nạp vào; sự kết nạp
  • to get admission to the Academy
   được nhận vào viện hàn lâm
 • sự cho vào cửa, sự cho vào
  • free admission
   vào cửa không mất tiền
  • admission by ticket
   vào cửa phải có vé
 • tiền vào cửa, tiền nhập học
 • sự nhận, sự thú nhận
  • to make full admission s
   thú nhận hết
 • (định ngữ) (kỹ thuật) nạp
  • admission valve
   van nạp
Related search result for "admission"
Comments and discussion on the word "admission"