Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
adventuress
/əd'ventʃəris/
Jump to user comments
danh từ
  • người đàn bà thích phiêu lưu mạo hiểm
  • mụ đầu cơ
  • mụ đại bợm, mụ gian hùng
Related search result for "adventuress"
Comments and discussion on the word "adventuress"