Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
adventurous
/əd'ventʃərəs/ Cách viết khác : (venturous) /'ventʃərəs/
Jump to user comments
tính từ
  • thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, phiêu lưu, mạo hiểm
  • liều lĩnh
Related search result for "adventurous"
Comments and discussion on the word "adventurous"