Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
aeolian
Jump to user comments
Adjective
  • thuộc hoặc liên quan tới Aeolis và những người Hy Lạp cổ
  • thuộc hoặc liên quan tới Aeolus (thần Gió của người Hy Lạp); liên quan tới hoặc bị tạo ra bởi gió
Noun
  • các cư dân Hy Lạp cổ của Aeolia
  • một thành viên trong số bốn nhóm ngôn ngữ của người Hy Lạp thời tiền sử
Related words
Related search result for "aeolian"
  • Words pronounced/spelled similarly to "aeolian"
    alien aeolian
Comments and discussion on the word "aeolian"