Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
afficheur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nhân viên dán yết thị, nhân viên dán áp phích
 • màn hình
  • Afficheur électrolytique
   màn hình điện phân
  • Afficheur réflectif
   màn hình phản xạ
  • Afficheur transmissif
   màn hình truyền
Related search result for "afficheur"
Comments and discussion on the word "afficheur"