Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
afficher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • yết thị, niêm yết
  • Afficher une vente aux enchères
   yết thị một cuộc bán đấu giá
  • Afficher les résultats d'une course
   niêm yết kết quả một cuộc đua
  • Les prix, les horaires sont affichés
   giá cả, thời khóa biểu được niêm yết
 • phô bày, phô trương
  • Afficher un grand luxe
   phô trương sự xa xỉ cực độ
  • Afficher ses opinions politiques
   phô bày chính kiến của mình
 • (tin học) hiển thị
  • Afficher une boîte de dialogue
   hiển thị một hộp thoại
 • (từ cũ, nghĩa cũ) công bố, bêu riếu
 • (không vị ngữ) dán yết thị, dán áp phích...
  • Défense d'afficher
   cấm dán yết thị (áp phích)
Related search result for "afficher"
Comments and discussion on the word "afficher"