Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
agitation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự khuấy, sự lay động
  • Agitation de l'eau
   sự lay động của nước
 • sự nhộn nhịp, sự náo động
  • L'agitation des grandes rues
   sự nhộn nhịp ở các đường phố lớn
 • sự bồn chồn
  • Son agitation augmentait avec l'attente
   nỗi bồn chồn của anh ta tăng theo thời gian chờ đợi
 • (chính trị) sự khuấy động quần chúng
  • L'agitation et la propagande politiques
   sự khuấy động và tuyên truyền chính trị
 • sự phiến động, sự sôi sục
  • L'agitation populaire
   sự phiến động của dân chúng
Related words
Related search result for "agitation"
Comments and discussion on the word "agitation"