Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ajustement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự sửa cho đúng, sự điều chỉnh
  • L'ajustement d'une balance
   sự sửa cân cho đúng
 • sự làm cho khớp; (kỹ thuật) độ khớp
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự hòa giải
  • Chercher un ajustement à un différend
   tìm cách hòa giải một vụ tranh chấp
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự trang sức
  • Être recherché dans son ajustement
   trang sức cầu kỳ
Related search result for "ajustement"
Comments and discussion on the word "ajustement"