Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
alignement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự xếp thẳng hàng; hàng, dãy
 • sự theo
  • L'alignement sur la politique d'un parti
   sự theo đường lối của một đảng
 • (đường sắt) đoạn đường thẳng
 • (luật học, pháp lý) sự quy định giới hạn một con đường
  • alignement monétaire
   (kinh tế) tài chính sự điều chỉnh giá hối đoái
Related search result for "alignement"
Comments and discussion on the word "alignement"