Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
allowable
/ə'lauəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • có thể cho phép được
  • có thể thừa nhận, có thể công nhận, có thể chấp nhận
Related search result for "allowable"
Comments and discussion on the word "allowable"