Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
almanack
/'ɔ:lmənæk/ Cách viết khác : (almanack) /'ɔ:lmənæk/
Jump to user comments
danh từ
  • niên lịch, niên giám
Related search result for "almanack"
Comments and discussion on the word "almanack"