Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
alors
Jump to user comments
phó từ
 • lúc bấy giờ, lúc đó
  • Les moeurs d'alors
   những phong tục lúc đó
 • thế thì, vậy thì
  • Alors, n'en parlons plus
   thế thì ta đừng nói đến việc ấy nữa
  • alors?
   thế bây giờ phải làm gì nào?
  • alors que
   trong khi, khi mà
  • Alors que vous étiez malade
   trong khi anh ốm
  • Vous avez fait cela, alors que je vous l'avais défendu
   anh đã làm việc ấy, mặc dù tôi đã cấm anh
  • et alors?
   thế thì sao?
  • jusqu'alors
   đến lúc đó
  • non, mais alors!
   (thân mật) vô lý, không thể được
Related search result for "alors"
Comments and discussion on the word "alors"